Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Personvernerklæring for NORGRO AS

Ditt personvern er viktig for oss. All behandling av personopplysninger i NORGRO AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og brukes, og hvilke personvernrettigheter du har.

NORGRO AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
Nærmere om personopplysninger

NORGRO AS er et selskap som eies av Felleskjøpet Agri SA og Gartnerhallen SA. Kundene våre består av foretak, ikke enkeltpersoner.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person. Behandling av opplysninger om juridiske personer faller derfor i utgangspunktet utenfor virkeområdet til personvernregelverket. Dette vil imidlertid kunne stille seg annerledes for enkeltpersonforetak. Dersom opplysningen om et enkelpersonforetak samtidig er en personopplysning, vil personvernregelverket komme til anvendelse. Om opplysninger om enkeltmannsforetak er personopplysninger vil bero på opplysningenes innhold og i hvilken kontekst de behandles.

Til tross for at mesteparten av opplysningene NORGRO AS behandler ikke vil være personopplysninger, er vi opptatt av å verne om alle opplysninger vi behandler om våre kunder, og vi vil derfor som utgangspunkt behandle alle opplysninger om enkeltpersonforetak som personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

NORGRO AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Kunderegistrering for handel

For å kunne inngå og oppfylle avtale med deg og din virksomhet, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som foretaksnavn, org. nummer, leveringsadresse, type drift, kontaktpersoner, kontonummer og kjøpshistorikk. For å kunne gi deg god informasjon om alt fra faglige forhold til nyheter, registrerer vi også e-postadresse og telefonnummer. Vi får disse opplysningene fra deg, samt fra Brønnøysundregisteret.

Informasjon og markedsføring

For å sende deg informasjon og å markedsføre våre tjenester og arrangementer, typisk i form av nyhetsbrev, utsendelse av faginformasjon, invitasjon til arrangementer og informasjon om aktuelle kampanjer, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon. Dersom vi har et eksisterende kundeforhold til deg, vil vi innenfor rammene av loven sende deg markedsføring med grunnlag i vår berettigede interesse av å følge opp deg som kunde og å fremme vår virksomhet. Utover dette vil vi kunne sende deg markedsføring om du har samtykket.

For å vise deg annonser på internett, enten på vårt eget nettsted eller på andres nettsteder eller sosiale medier, er det nødvendig for oss å behandle tekniske opplysninger (som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem etc.) og bruksmønster (f.eks. hvilke nettsider du besøker). Dette gjør vi ved hjelp av å registrere IP-adresse og ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi, som beskrevet nedenfor. Dette vil normalt ikke være opplysninger vi kan knytte til deg som identifisert person.

Vi vil kunne skreddersy vår markedsføring/annonsering til dine markedsføringspreferanser, om du har gjort slike valg hos oss. Vi kan også tilpasse vår markedsføring/annonsering for å gjøre den mer relevant for deg basert på våre antakelser om hva du er interessert i, ut ifra analyser av din kjøphistorikk, ditt bruksmønster på vårt nettsted og din adresse/lokasjon. Du kan velge å i stedet motta generell, ikke-tilpasset markedsføring.

Datasystemer og sikkerhet

Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre selskapets verdier og forvalte våre IT-løsninger, for eksempel logging på servere og i applikasjoner, drift av infrastruktur, brannmurer og tilgangskontroll.

Testmiljø og utvikling

For å ivareta vår berettigede interesse i å tilby stabile, trygge og brukervennlige IT-løsninger, og for å sørge for at IT-løsningene inneholder korrekte data, gjør vi tester og utvikler vi våre ITsystem for å kunne ivareta dette formålet. Vi tilstreber å ha anonyme testmiljøer, men i noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å bruke reelle personopplysninger for testing. Vi vil i så fall sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, sletting og eventuelt pseudonymisering.

Øvrige formål

Vi kan bruke personopplysninger om deg for andre formål som ikke er uforenlig med formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Dette kan typisk være for bokføringsformål, for å håndtere tvister/rettssaker og lignende prosesser, for analyse- rapportering- og statistikkformål og for historiske arkivformål.

For øvrig kan vi bruke personopplysninger om deg dersom du har samtykke til det. Formålet med bruken vil fremgå av samtykketeksten. Om du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake, blant annet ved å ta kontakt med oss på norgro@norgro.no

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

Opplysninger brukt for markedsføring: så lenge du er en eksisterende kunde, eller – dersom har gitt ditt samtykke – inntil du trekker ditt samtykke tilbake.

Opplysninger brukt for datasystemer og sikkerhet: 13 måneder.

Opplysninger brukt for testmiljø og utvikling: i perioden prosjektet pågår.

Vi vil kunne oppbevare opplysninger utover dette i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere pågående saker/prosesser. I så fall vil vi slette opplysningene etter at saken er ferdig og vi ikke lenger har et saklig behov for dem.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Vi inngår databehandleravtale med slike leverandører for å sørge for at de ikke bruker dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Opplysningene dine kan bli oppgitt til myndigheter dersom det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette eller det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av NORGRO AS lagres i all hovedsak på servere i Norge.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og robusthet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om NORGROs retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lov har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av
personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine derom de inneholder feil eller er ufullstendige, for eksempel ved å endre profilopplysningene dine.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har oppgitt til oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen
organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å si opp abonnementet på
markedsføringsepostene.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel
automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Du kan utøve rettighetene dine, eller få opplysninger om hvilke unntak som gjelder for disse rettighetene, ved å kontakte oss på norgro@norgro.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Ta gjerne kontakt med oss i forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

 

 

 

 

Personvernerklæring-NORGRO 2021