Logg inn
Lukk ✕
Produkt
Type/sort
Pakning/str
Antall
Bestilling
Produkter:

Salgs- og leveringsbetingelser bærplanter

Tillegg til våre generelle salgsbetingelser som kan leses nederst på siden.

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse på planter er bekreftet under den forutsetning at den igangværende plante-produksjon går etter planen. Dersom det oppstår forhold som gjør at plantene fra produksjonsfelt ikke kan leveres har selger rett til å annullere ordren eller endre leveringstidspunktet. Kjøper skal varsles omgående så snart slike forhold er kjent.
Med de forbehold som er beskrevet foran er ordrebekreftelsen bindende.

Emballasje

Årstid, plantetype og forsendelsesmåte er avgjørende for pakking. Emballasjekostnader belastes kjøper.

Frakt

Plantene fraktes for mottakers regning og risiko. Kjøper plikter umiddelbart å melde fra direkte til avsender dersom plantene ikke ankommer til avtalt leveringstid.

NB! Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart ovenfor transportør. NORGRO eller planteprodusenten er ikke ansvarlig for transportskader.

Levering

Værforhold hos planteprodusent eller mottaker kan medføre at ønsket leveringsdato blir utfordrende å overholde. For norskproduserte planter må planteprodusent og kjøper derfor ha dialog i forkant, for å avtale nøyaktig leveringstidspunkt. Ved levering av importerte planter vil endring av leveringstidspunkt kunne medføre ekstra kostnader i forbindelse med mellomlagring, ekspedering og frakt.

Reklamasjon

Kjøper skal omgående kontrollere plantene ved mottak. Dersom det er mistanke om at plantene er noe annet enn det som er avtalt, eller det oppdages synlige skader eller mangler, skal det umiddelbart reklameres til NORGRO. Plantene skal i så fall ikke tas i bruk, men oppbevares slik at de ikke forringes ytterligere.

Feil eller mangler som ikke kunne oppdages ved leveranse skal reklameres til NORGRO straks disse blir, eller burde vært oppdaget. Er reklamasjonen berettiget, har selger rett til å erstatte de mangelfulle varene med nye planter. Dersom det ikke er mulig å levere nye planter erstattes tapet med fakturaverdi av de reklamerte plantene.

NORGRO AS sitt erstatningsansvar for planter produsert i utlandet opphører når Mattilsynet har kontrollert og / eller frigitt sendingen for bruk. Eventuelle skader eller skadegjørere som oppdages på et senere tidspunkt er mottakers aget ansvar. Unntak er feil, skader eller mangler som på grunn av plantehelseregler eller åpenbare mangler kan kreves dekket av planteprodusenten.

Variable klimatiske forhold kan gi utfordringer i etableringen av nye plantefelt. Det kreves at kjøper tar alle forholdsregler for en best mulig etablering, og umiddelbart setter inn tiltak anbefalt av NORGRO eller veiledningstjenesten for å begrense eventuelle skader.
Unnlates det å sette inn anbefalte tiltak vil enhver adgang til å reklamere bortfalle.

Erstatningsansvar som følge av garanti for ekthet av sorter, samt ansvar for synlige eller skjulte feil, dekkes maksimalt inntil fakturaverdi. NORGRO erstatter ikke annen skade som for eksempel tapt avling, andre følgeskader eller arbeidskostnader.

NB! Forsinket reklamasjon utover 3 dager fra mottak eller når en burde sett mangelen, er alene grunn til å avvise en eventuell reklamasjon.

Betaling

Betaling 20 dager fra fakturadato. Bankgaranti eller annen sikkerhet kan kreves. Alle fakturaer belastes kr 100,- for å dekke omkostninger i forbindelse med ordrebehandling og ekspedisjon.