NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Salgsbetingelser frukt- og bærplanter

Tillegg til våre generelle salgsbetingelser som kan leses på www.norgro.no

Ordrebekreftelse

Ordrebekreftelse på planter er bekreftet under den forutsetning at den igangværende planteproduksjon går etter planen. Dersom det oppstår forhold som gjør at plantene fra produksjonsfelt ikke kan leveres har selger rett til å annullere ordren eller endre leveringstidspunktet. Kjøper skal varsles omgående så snart slike forhold er kjent.

Leveringsdato kan variere med værforhold på leveringstidspunktet. Leveringsdato kan derfor endres i samsvar med dette. For norskproduserte planter må planteprodusent og mottaker derfor ha dialog i forkant av ønsket leveringsdato, for å avtale nøyaktig leveringstidspunkt. Ved levering av utenlandske planter vil endring av leveringstidspunkt kunne føre til ekstra kostnader i forbindelse med ekspedering og frakt. Ved utsatt levering etter at varene har kommet til lager hos oss vil lagerkostnader bli belastet kjøper.

Med de forbehold som er beskrevet foran er ordrebekreftelsen bindende.

Mottak av planter

Kjøper skal kontrollere plantene ved mottak. Synlige mangler, skal umiddelbart reklameres til planteprodusent eller NORGRO AS.

Ved direkte mottak av utenlandske planter skal NORGRO eller bemyndiget representant foreta mottakskontroll før varene kan benyttes.

Reklamasjon

Skriftlig reklamasjon på planter skal fremlegges NORGRO AS innen 3 dager. Planter med mangler skal oppbevares tilgjengelig for evt. inspeksjon for representanter fra Mattilsynet og / eller NORGRO AS.

NB! Reklamasjon på transportskader fremsettes umiddelbart ovenfor transportør. NORGRO AS eller planteprodusent er ikke ansvarlig for transportskader.

Feil eller mangler som ikke kunne oppdages ved leveranse skal reklameres straks disse blir, eller burde vært oppdaget. Er reklamasjonen berettiget, har selger rett til å erstatte de mangelfulle varene med nye planter. Dersom det ikke er mulig å levere nye planter erstattes tapet med fakturaverdi av de reklamerte plantene. NORGRO AS sitt erstatningsansvar for planter produsert i utlandet opphører når Mattilsynet har kontrollert og / eller frigitt sendingen for bruk. Eventuelle skader eller skadegjørere som oppdages på et senere tidspunkt er mottakers ansvar. Unntak er feil, skader eller mangler som dekkes av planteprodusenten.

Forsinket eller mangelfulle reklamasjoner vil bli avvist.

Ansvar som en følge av garanti for ekthet av sorter, samt ansvar for synlige eller skjulte feil, dekkes maksimalt inntil fakturaverdi. Selgeren erstatter ikke annen skade som for eksempel tapt avling, andre følgeskader eller arbeidskostnader.

Emballasje

Årstid, plantetype og forsendelsesmåte er avgjørende for pakking. Emballasjekostnad belastes kjøper.

Frakt

Plantene fraktes for mottakers regning og risiko.

Betaling

Betaling 20 dager fra fakturadato. Bankgaranti eller annen sikkerhet kan kreves. Alle fakturaer belastes kr. 100,- for å dekke omkostninger i forbindelse med ordrebehandling og ekspedisjon.

Kontaktpersoner Frukt og bær


Navn

Lisbeth Lid

Plantesalg, frukt og bær

Telefon:

Mobil: 926 54 328

Navn

Andreas Eikeland

Ordrebehandler

Telefon:

Mobil: 941 60 745

Navn

Tor Kjetil Kongsrud

Produktsjef, frukt og bær

Telefon:

Mobil: 911 70 935