NORGRO AS er en landsdekkende leverandør til registrerte bedriftskunder med org.nr. innen hagebruksnæringen

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Særlige salgs- og leveringsbetingelser småplanter, blomster og krydder

 

1.       Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene for småplanter, blomster og krydder, er et tillegg til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene til NORGRO AS (Selger), som kan leses på www.norgro.no. Med mindre noe annet er angitt i betingelsene nedenfor, gjelder de generelle salgs- og leveringsbetingelsene for leveranser av småplanter, blomster og krydder.

2.       Ordrebekreftelser

Ordrebekreftelser vil bli sendt kunde så snart dette er mottatt fra leverandør.

Selger har rett til å endre leveringsdato og plantesort ut i fra faktisk tilgjengelighet. Slike endringer anses som godkjent dersom ikke avslått skriftlig av kjøper innen 4 kalenderdager fra kjøper har mottatt ordrebekreftelsen.

3.       Transport

Transport av småplanter innad i Norge forgår på CC-containere. Leie/lån av CC-containere er et forhold mellom kunde og transportør. NORGRO AS er ikke en part i dette forholdet.

NORGRO AS bestiller transport av planter fra mottakssted i Norge til kunde på kundens regning.

Transportør er Alex Andersen eller den NORGRO AS utpeker hvis ikke annet er avtalt mellom selger og kjøper.

4.       Levering

Levering av planter skjer med biltransport så hurtig som mulig, i løpet av avtalt leveringsuke i.h.t ordrebekreftelse jfr. pkt. 2, ut i fra de muligheter transportør har til dette.

Kunden er forpliktet til å opplyse om forhold som sikrer at plantene kan bli levert hurtigst mulig uten at dette skaper problemer for transportør eller forringer kvaliteten på plantene.

Kunde er forpliktet til å kontrollere planter ved mottak for å identifisere eventuelle synlige mangler og feil i henhold til fraktbrev/ordrebekreftelse og gjeldene lovgivning.

5.       Reklamasjon

Reklamasjon av mangler skal være skriftlig med tydelige bilder som dokumenterer manglene. Reklamasjon skal skje så snart som mulig og innen 3 kalenderdager etter mottak. Planter med mangler skal oppbevares for inspeksjon av representant fra leverandøren til NORGRO AS og/eller NORGRO AS på en slik måte at plantene ikke forringes ytterligere.

Er reklamasjon berettiget erstattes plantene med feil og mangler med nye planter. Dersom det ikke er mulig å erstatte disse med nye planter erstattes tapet med fakturaverdien for de reklamerte plantene ut over leverte telleplanter av aktuell sort.

Reklamasjon som har årsak i transportskader, tas opp umiddelbart med transportør, med kopi til NORGRO AS. NORGRO AS og planteprodusent er ikke ansvarlig for transportskader.

6.       Råd. Plantebeskyttelse og kultivering

NORGRO AS har intet ansvar for informasjon, råd og veiledning som gis fra våre leverandører. Disse representerer kun veiledende informasjon og fritar ikke kjøper fra sine forpliktelser om profesjonell behandling av varen og kunnskap om aktuelle norske lover.

I tilfeller hvor det blir gitt råd ved bruk av kjemiske produkter til plantebeskyttelse, vekstkontroll eller næringsmangel er kjøper forpliktet til først å teste anbefalingen på et mindre antall planter for kontroll av effekt og eventuell skade på planten. Først etter at eventuelle skader ikke er observert innen rimelig tid kan anbefalingen gjennomføres på resterende plantemateriale under tilsvarende klimatisk forhold.

NORGRO AS er ikke ansvarlig for skade på grunn av kultiveringsfeil.

7.       Eiendomsrett, Lisenser, reproduksjon

Lisensiert plantemateriale er ikke tillatt å videreformere uten skriftlig avtale med sortseier.

Oppdages eventuelle mutasjoner skal NORGRO AS og sortseier informeres umiddelbart for undersøkelse og evaluering. Plantemateriale av mutasjon skal frigis til NORGRO AS eller sortseier umiddelbart etter at dette er oppdaget.

Kjøper kan ikke benytte varemerke, symboler eller etiketter på andre planter enn planter som er levert av aktuell planteleverandør.

Kontaktpersoner Blomster


Navn

Staffan Bengtsson

Produktsjef blomster/planteskole

Telefon:

Mobil: 916 93 103

Navn

Merete Hokstad

Ordrebehandler, blomster

Telefon:

Mobil: 918 26 183

Navn

Kristin Bjorgli Evensen

Produktkonsulent blomster

Telefon:

Mobil: 95279237

Navn

Gard Milton

Selger driftsmidler

Telefon:

Mobil: 922 10 303

Navn

Rigmor Standal

Fagkonsulent blomster/grønnsaker

Telefon:

Mobil: 976 15 063